نمای کلی سامانه ردیاب خودرو
نمای کلی سامانه ردیاب خودرو
ترسیم مسیر و شبیه سازی حرکت در مدیریت ناوگان
ترسیم مسیر و شبیه سازی حرکت در مدیریت ناوگان
بخش مشخصات خودرو نرم افزار ردیاب
بخش مشخصات خودرو نرم افزار ردیاب
توقف ها همراه با آدرس در سامانه مدیریت ناوگان
توقف ها همراه با آدرس در سامانه مدیریت ناوگان
گزارش کارکرد در نرم افزار ردیاب موتور و خودرو
گزارش کارکرد در نرم افزار ردیاب موتور و خودرو
نمودار سرعت نرم افزار زنوتک
نمودار سرعت نرم افزار فیلیت یار
ترسیم انواع محدوده در ردیاب زنوتک
ترسیم انواع محدوده در ردیاب فیلیت یار
استخراج خودروهای واقع در محدوده
استخراج خودروهای واقع در محدوده
گزارش پیمایش واقع در محدوده ردیاب
گزارش پیمایش واقع در محدوده ردیاب
گزارش ورود و خروج به محدوده در زنوتک
گزارش ورود و خروج به محدوده در فیلیت یار
فهرست گزارش های نرم افزار ردیاب خودرو
فهرست گزارش های نرم افزار ردیاب خودرو
ثبت شناسنامه خودرو ردیاب خودرو
ثبت شناسنامه خودرو ردیاب خودرو
نمودار وضعیت خودروهای ردیاب زنوتک
نمودار وضعیت خودروهای ردیاب فیلیت یار
نمودار ساعت کارکرد روزانه همه خودروها
نمودار ساعت کارکرد روزانه همه خودروها
نمودار جمع هزینه های تعمیرات خودروها
نمودار جمع هزینه های تعمیرات خودروها
نمودار تعداد خودرو به تفکیک سال ساخت
نمودار تعداد خودرو به تفکیک سال ساخت
نمودار پیک ترافیک روزانه
نمودار پیک ترافیک روزانه
نمودار تعداد خودرو به تفکیک نوع
نمودار تعداد خودرو به تفکیک نوع
نمودار های انواع تخلف
نمودار های انواع تخلف
نقشه وضعیت پراکندگی خودروها
نقشه وضعیت پراکندگی خودروها
نقشه وضعیت پراکندگی محل های سوختگیری
نقشه وضعیت پراکندگی محل های سوختگیری
نقشه وضعیت پراکندگی تخلف ها
نقشه وضعیت پراکندگی تخلف ها
تعریف انواع محدوده برای هر خودرو
تعریف انواع محدوده برای هر خودرو
محاسبه حقوق راننده براساس ورود و خروج به محدوده
محاسبه حقوق راننده براساس ورود و خروج به محدوده
تعیین دسترسی کاربران
تعیین دسترسی کاربران
تعیین خودروهای هر کاربر
تعیین خودروهای هر کاربر
گزارش عملکرد کاربر
گزارش عملکرد کاربر
نمایش بر خط همه خودرو ها
نمایش بر خط همه خودرو ها
مدیریت تیکت های کاربران
مدیریت تیکت های کاربران
مدیریت درخواست خدمات اورژانسی
مدیریت درخواست خدمات اورژانسی
نمای کلی نسخه موبایل ردیاب زنوتک
نمای کلی نسخه موبایل ردیاب فیلیت یار
مشخصات خودرو در ردیاب خودرو زنوتک
مشخصات خودرو در ردیاب خودرو فیلیت یار
ترسیم مسیر و شبیه سازی حرکت ردیاب زنوتک
ترسیم مسیر و شبیه سازی حرکت ردیاب فیلیت یار
گزارش های ردیاب خودرو زنوتک
گزارش های ردیاب خودرو فیلیت یار
نمای کلی نسخه موبایل ردیاب زنوتک
نمای کلی نسخه موبایل ردیاب فیلیت یار
مشخصات خودرو در ردیاب خودرو زنوتک
مشخصات خودرو در ردیاب خودرو فیلیت یار
ترسیم مسیر و شبیه سازی حرکت ردیاب زنوتک
ترسیم مسیر و شبیه سازی حرکت ردیاب فیلیت یار
گزارش های ردیاب خودرو زنوتک
گزارش های ردیاب خودرو فیلیت یار
ثبت سرویس های دوره ای در مدیریت ناوگان
ثبت سرویس های دوره ای در مدیریت ناوگان